KierkegardHeader

 

«Ἄπειρη διαφορὰ τοῦ θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο»

 

Μία ἀπὸ τὶς συνήθεις ἐκφράσεις τοῦ Κίερκεγκωρ γιὰ τὴν “ἄπειρη διαφορά”: Opgaven har 

beskjeftiget mig uendeligt, Hat mich unendlich wenig beschäftigt Αὐτὸ τὸ καθῆκον, ἡ ὑποχρέωση μὲ ἀπασχόλησε ἀτελείωτα

Pap, X 6 B 4,3

 

Ἡ πασίγνωστη αὐτὴ φράση τοῦ Κίερκεγκωρ κρύβει, ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ ἀνακρίβεια στὴν ἑρμηνεία της, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ δογματικὸ λάθος, κρύβει καὶ μιὰ "ἀπείρως χάσκουσα διαφορὰ", "ἄπειρη διαφορὰ" μεταξὺ τῶν θέσεων τοῦ Κίερκεγκωρ καὶ τῆς "Διαλεκτικῆς Θεολογίας" τοῦ Karl Barth, τοῦ Rudolf Bultmann, τοῦ Diem κ. ἄ. Εἶναι μιὰ δογματικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Δανῶν θεολόγων τῆς Εὐαγγελ.- Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας.

"...Kierkegaard unterscheidet begrifflich zwischen Versöhnung (dän. Forsoning), Erlösung (dän.Forløsning) und Aussöhnung (dän. Forligelse).75 Dabei steht Versöhnung im begrifflichen Kontext von Opfer und Sünde,76 Erlösung im Kontext von Sühne(ἐξιλασμός)77 und Aussöhnung(συμφιλιώνω) im Kontext des Mittleramtes(ὁ μεσίτης Χριστός, ἀξίωμα)78 bzw. der Folgen der Versöhnung.79(Πρόσεξε τὴν ὑποσημείωση) Kierkegaard setzt wie immer all dies voraus und akzentuiert deutlich auf Aussöhnung, d.h. das Abendmahl ist die Situation der realen Präsenz der Aussöhnung der Schuldigen mit dem Versöhner selbst. Der Ort dieser Wendung ist das Christusbild, seine Gegenwart ist das „Mahl der Aussöhnung“.80 Kierkegaard also macht Voraussetzungen: traditionelle (lutherische) Dogmatik, Gottesdiensterfahrung, biblische Narrativität; er erfasst zugleich aber alles neu und verändert die eigenen Voraussetzungen, weil er

............................................................

71 S.o. Anm. 36.

72 CT in SKS 10, 299,26 / CR in GW1 15, 301.

73 CT in SKS 10, 299,30–35 / CR in GW1 15, 301.

74 CT in SKS 10, 300,6–10 / CR in GW1 15, 302.

75 Vgl. zu Versöhnung und Aussöhnung in CT in SKS 10,300; die dt. Übersetzung in CR in GW1 15, 302 macht diese Differenz nicht.

76 2. Kor 5, 18f.

77 Röm 3, 24ff.

78 1. Tim 2, 5.

79 2. Kor 5, 18. In der Durchführung(διεξάγω, διεκπεραιώνω) dieser Begrifflichkeit liegt offenbar ein Unterschied zwischen der dän. und der dt. dogmatischen Tradition. Ich verdanke diese Hinweise Niels Jørgen Cappelørn; vgl. auch N. J. Cappelørn, 2006 (s.o. Anm. 23), S. 40f., 59ff.

80 CT in SKS 10, 300,22–26 / CR in GW1 15, 302.

...................................................................

                                      Christologische Motive in den Christlichen Reden                                         σ. 268

sie in ein Medium integriert, das weder nur objektive Lehre und Institution noch nur historische Texterinnerung darstellt, sondern mit aller Entschiedenheit Gegenwart – die Präsenz der Rede. Deshalb sind Kierkegaards Abendmahlsreden der Versuch, Realpräsenz zu vollziehen (und nicht zu zitieren, zu fordern, zu beweisen etc.)...."

...................................................................................

..................................................................................

Σχόλια στὶς παρατηρήσεις τοῦ καθηγ. κ. Χ. Σπ. Βούλγαρη στὴν ἔκφραση τοῦ Κίερκεγκωρ «ἀπόλυτη διαφορά») «Φιλοσοφικὰ ψίχουλα»


«...ἡ διάνοια, ὁρίζοντας τὸ Ἄγνωστο ὡς διαφορετικό, τελικὰ πλανᾶται καὶ συγχέει τὴ διαφορὰ μὲ τὴν ὁμοιότητα; Ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸ φαίνεται νὰ συνάγεται κάτι ἄλλο: ὅτι ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γνωρίσει κατιτὶ γιὰ τὸ Ἄγνωστο (τὸν θεό) ὀφείλει ἀρχικὰ νὰ τὸ γνωρίσει ὡς διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτό, ἀπολύτως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτό. Ἀπὸ μόνη της ἡ διάνοι δὲν μπορεῖ νὰ τὸ μάθει (ἐπειδή, ὅπως εἴδαμε, εἶναι μιὰ ἀντίφαση). γιὰ νὰ τὸ κατορθώσει, πρέπει νὰ ἔχει τὴν ἐπικουρία τοῦ θεοῦ, ἀλλά, καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ καταλάβει καί, συνεπῶς, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ γνωρίσει. γιατὶ πῶς θὰ κατανοοῦσε τὴν ἀπόλυτη διαφορά;
Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι σαφὲς ἀμέσως, θὰ γίνει σαφέστερο στὶς συνέπειές του. Ἂν ὁ θεὸς διαφέρει ἀπολύτως ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, αὐτὸς διαφέρει ἀπολύτως ἀπὸ τὸν θεό, ἀλλὰ πῶς θὰ τὸ ἀντιλαμβανόταν αὐτὸ ἡ διάνοια; Φαίνεται πὼς ἐδῶ ἀγγίζουμε κάτι παράδοξο. Ἤδη, γιὰ νὰ ξέρει ὅτι ὁ θεὸς εἶναι κάτι τὸ διαφορετικό, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη τὸν θεό. καὶ νὰ ποὺ μαθαίνει ὅτι ὁ θεὸς διαφέρει ἀπολύτως ἀπὸ αὐτόν. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀπόλυτη διαφορὰ τοῦ θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ σχετίζεται μὲ αὐτὸ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει στὸν θεό (γιατί, ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ὁ ἄνθρωπος συγγενεύει μαζί του), ἀλλὰ μὲ αὐτὸ ποὺ ὀφείλει στὸν ἑαυτό του ἤ στὴν ἴδια του τὴν ἐνοχή. Σὲ τί συνίσταται, λοιπόν, ἡ διαφορά, ἂν ὄχι στὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, μιὰ καὶ ἡ διαφορά, ἡ ἀπόλυτη διαφορά, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ποὺ ὀφείλει νὰ εἶναι ἔνοχος γι’ αὐτό.
Παραπάνω, αὐτὸ τὸ ἐκφράσαμε λέγοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ ἀ(ν)-αλήθεια, καὶ αὐτὸ ὀφείλεται σὲ δικό του σφάλμα. καὶ συναινέσαμε ἀστεϊζόμενοι, ἀλλὰ μὲ σοβαρότητα ἐντούτοις, ὅτι παραπάει νὰ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸ ἀνακαλύψει μόνος του. Νά, λοιπόν, ποὺ ξαναπέφτουμε στὴν ἴδια ἀνακάλυψη. Ὁ ἀνθρωπογνώστης ἔνιωσε ἀμηχανία ἀπέναντί της, προσκρούοντας στὴ διαφορά. ἀναρωτιόταν, μάλιστα, μήπως ἦταν ἕνα τέρας πιὸ τρομερὸ ἀπὸ τὸν Τυφώνα, ἢ ἂν εἶχε μέσα του κάτι θεῖο. Τί τοῦ ἔλειπε, λοιπόν; Ἡ ἐπίγνωση τοῦ ἁμαρτήματος, ποὺ ἦταν ἀνίκανος νὰ διδάξει στοὺς ἄλλους, ὅπως καὶ νὰ τοῦ τὴ διδάξει κάποιος ἄλλος, καὶ μόνο ὁ θεὸς μποροῦσε νὰ τοῦ τὴ μάθει - ἂν ἤθελε νὰ πάρει τὸν ρόλο τοῦ δασκάλου. («Φιλοσοφικὰ Ψιχία», Μετάφρ. Κ. Παπαγιώργη, Ἐκδόσεις Καστανιώτη, Τὸ Ἀπόλυτο Παράδοξο, σ.88.)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 “Im Hinblick auf das Anthropologische, auf die Betonung des prinzipiellen Unterschieds zwischen Gott und Mensch, Kierkegaard sagt daß das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist ein Gegensatzverhältnis. Es gibt keine Analogie oder Verhältnisgleichheit, die zulassen könnte, den Menschen als einen Halbgott aufzufassen. Der Mensch ist Sünder, und soll er aufhören, Sünder zu sein, muss es durch Gottes Gnade geschehen. Ein Mensch kann nicht seines Nächsten Lehrer sein und ihm zu seiner ewigen Seligkeit verhelfen. Der Mensch ist ein Erdenkloss und Fleisch und kann daher nicht das Werk des Geists tun, welches ist, zu erlösen. Aber Dualismus bei Kierkegaard ist nicht Manichäismus, er begründet keinen unausgleichbaren Gegensatz zwischen Seele und Leib. Kierkegaard definiert den Menschen geradezu als eine Synthese von Seelischem und Leiblichem, und diese Synthese kommt mit Hilfe eines dritten Faktors zustande, der den Namen Geist trägt. Zwischen Gott und Mensch waltet indessen ein Gegensatz. Humanum non capax est Divini, das Menschliche kann nicht das Göttliche in sich fassen.”

..............................................................................................................................................................

                              zwischen Gott und Mensch sei ein unendlich klaffender Unterschied 
                             Eben diese Situation, dass Gott, das ,Unbedingte‘,13 so niedrig ist und so nahe kommt, ist der
                                ...............................................................
                              9 IC in SKS 12, 40 / EC in GW1 18, 23.
                            10 IC in SKS 12, 54 / EC in GW1 18, 39.
                            11 „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben“. – IC in SKS 12, 21,                       37 / EC in GW1 18, 7, 20.
                           12 IC in SKS 12, 198ff. / EC in GW1 18, 191ff.
                           13 IC in SKS 12, 75 / EC in GW1 18, 62.
                             ................................................................
        
                               Einübung im Christentum               77
                          eigentliche Skandal. In diesem Zusammenhang steht dann auch der berühmt gewordene Satz: „zwischen Gott und                    Mensch“ sei „ein unendlich klaffender Unterschied“.14 Das ist kein dogmatisches oder metaphysisches Prinzip,              sondern die Bezeichnung der Spannung, in der die Situation der Gleichzeitigkeit auszuhalten und somit definiert             ist: „Das Vergangene ist nicht Wirklichkeit: für mich; nur das Gleichzeitige ist Wirklichkeit für mich“,15 oder:                 „diese Gleichzeitigkeit ist Bedingung des Glaubens, und näher bestimmt ist sie der Glaube“!16
                             ..................................................................
                          14 IC in SKS 12, 75 / EC in GW1 18, 62.
                          15 IC in SKS 12, 76 / EC in GW1 18, 63.
                          16 IC in SKS 12, 17 / EC in GW1 18, 5.
                           .................................................................


Συνδεθείτε

Άλμπουμ - Κατηγορίες